orla_publicitaria_copia.jpg
izarla.jpg Entradas consolidadas
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - L - M -N- O - P - Q - R - S - T - V - Z

Por orden alfabético

bitarte.jpg
bitarte.jpg
bitarte.jpg
ACRÓSTICO


ACUMULACIÓN


AFÉRESIS


ALEGORÍA
izarla.jpg

ALITERACIÓN


ALITERACIÓN EVOCADORA ALUSIÓN


AMETRÍA


AMPLIFICACIÓN


ANACOLUTO
izarla.jpg

ANADIPLOSIS
izarla.jpg

ANAFORA


ANAGRAMA


ANANECROSIS


ANASÁSTROFE O REDUPLICACIÓN


ANÁSTROFE O INVENCIÓN


ANGLICISMO


ANIMALIZACIÓN


ANTICLÍMAX


ANTIFRASIS


ANTIMETABOLE
izarla.jpg

ANTÍTESIS
izarla.jpg

ANTONOMASIA


APÓCOPE


APÓLOGO


APÓSTROFE


APOTEGMA


ARCAÍSMO


ARGOT


ARMONIA IMITATIVA


ASÍNDETONizarla.jpg

BIMEMBRACION


BRAQUISTIQUIO


BRAQUILOGIA

CACOFONÍA
izarla.jpg

CALAMBUR


CATACRESIS


CATÁFORA


CAZAFATÓN


CIRCUNLOCUCIÓN


CLEUASMO


CLIMAX


COHABITACION


COMMORATIO


COMPARACIÓN o SIMIL


COMPENSACIÓN


COMPLEXIÓN


COMUNICACION


CONCATENACIÓN


CONCESIÓN


CONCILIACIÓN o DISTINCIÓN


CONCOMITANCIA


CONDUPLICACIÓN


CONMINACIÓN O AMENAZA


CONTRAPUNTO


CONVERSIÓN


CORRECCION


CORRELACIÓN


COSIFICACIÓN


CRONOGRAFÍA

DEPRECACIÓN


DERIVACIÓN


DESEO VEHEMENTE


DESTINATARIO


DIÁFORA


DIALOGÍA o DIALOGISMO


DIAPORESIS


DIERESIS


DIGRESIÓN


DILOGÍA


DISEMINACIÓN


DISTRIBUCIÓN


DUBITACIONizarla.jpg

ELIPSIS


ELUSIÓN


ENÁLAGE


ENCABALGAMIENTO


ENDIASIS


ÉNFASIS
izarla.jpg

ENUMERACIÓN
izarla.jpg

EPANADIPLOSIS o COMPLEXIÓN


EPANALEPSIS


EPANORTOSIS O CORRECCIÓN


EPÉNTESIS
izarla.jpg

EPIFONEMA
izarla.jpg

EPÍFORA


EPÍFRASIS


EPINOME


EPISTROFE o CONVERSIÓN


EPÍTETO


EPÍTETO ANTITÉTICO
izarla.jpg

EQUIVOCO


ESTICOMITIA
izarla.jpg

ESTRUCTURA


ETILOGÍA


ETIMOLOGÍA


ETOPEYA


EUFEMISMO
izarla.jpg

EXCLAMACIÓN


EXECRACIÓN


FIGURA


FRASEOLOGISMOizarla.jpg

GEMINACIÓN


GRADACIÓN

HIPÁLAGE o ENÁLAGE


HIPÉRBATON


HIPÉRBOLE


HIPONIMIA


HISTERON PROTERON o HISTEROLOGIA


HOMONIMIAizarla.jpg

IMAGEN UNIVERSAL


IMMECACION


IMPERATIVO


IMPRECACIÓN


INTERPRETARIO
izarla.jpg

INTERROGACIÓN RETÓRICA


INTERRUPCION


INVERSIÓN
izarla.jpg

IRONÍA


ISOCOLON

JUEGO DE PALABRAS

LÍTOTES O ATENUACIÓNizarla.jpg

METÁFORA


METÁGOGE
izarla.jpg

METAGRAFÍA


METALEPSIS


METAPLASMO


METÁTESIS
izarla.jpg

METONIMIA


MIXTURA VERBORUMizarla.jpg

NEOLOGISMO

OBSECRACION


OBSTESTACION


ONOMATOPEYA


OPTACIÓN


OXÍMORON

PALÍNDROME
izarla.jpg

PARADOJA


PARAGOGE
izarla.jpg

PARALELISMO


PARALEPSIS
izarla.jpg

PARONOMASIA


PARÉNTESIS


PARRESIA


PERCUSIÓN


PERÍFRASIS O CIRCUNLOCUCIÓN


PERMISIÓN
izarla.jpg

PERSONIFICACION


PLEONASMO O REDUNDANCIA


POLÍPTOTON O POLIPOTE


POLISEMIA O EQUÍVOCO


POLISÍNDETON
izarla.jpg

PRETERICIÓN, PRETEMISIÓN O PARALIPSIS


PROLEPSIS


PROSAPODOSIS


PROSOPOPEYA O PERSONIFICACIÓN


PRÓTESISizarla.jpg

QUIASMO

REDUCCIÓN
izarla.jpg

REDUNDANCIA


REDUPLICACIÓN


REFRÁN, ADAGIO, PROVERBIO


REPETICIÓN


RETICENCIA


RETRATO
izarla.jpg

RETRUÉCANO
izarla.jpg

RIMA


RITMO

SARCASMO


SECUENCIALIZACION


SEMIOSIS


SENTENCIA


SEPARACIÓN


SERIE


SILEPSIS
izarla.jpg

SÍMBOLO


SÍMIL


SIMILICADENCIA


SIMULATIVO


SINAFÍA


SINATROÍSMO


SÍNCOPA
izarla.jpg

SINÉCDOQUE
izarla.jpg

SINESTESIA


SINONÍMIA


SUSPENSIÓN

TAUTOLOGÍA


THESIS


TOPOGRAFÍA


TROPOS

VERSIFICACIÓN


VERSIFICACIÓN CUANTITATIVA

ZEUGMA
285 veces editada esta página.
La última revisión ha sido realizada en Jul 28, 2015 2:09 am GMT por - txetxu_garaio txetxu_garaio.